Sosnowiec - portal miejski Sosnowiecki.pl

Wiadomości z Sosnowca

Wakacyjne konkursy w MBP

  • Dodano: 2018-07-02 09:45

Zapraszamy do zapoznania się z trzema wakacyjnymi konkursami organizowanymi w ramach akcji MBP w Sosnowcu - "Biblioteka - ZOOteka, czyli lato wśród zwierząt".

Zróbmy dzióbka, czyli selfie z pupilem – konkurs fotograficzny

Najlepszy, najwspanialszy, najbardziej uroczy, kochany i przytulaśny – domowy pupil! Z takim słodziakiem aż miło się fotografować. A gdyby jeszcze przy tym wygrać fajne nagrody? To możliwe dzięki konkursowi fotograficznemu organizowanemu przez Miejską Biblioteką Publiczną w Sosnowcu w ramach akcji letniej „Biblioteka – ZOOteka, czyli lato wśród zwierząt”. Regulamin i karta zgłoszeniowa tej świetnej, wakacyjnej zabawy znajduje się na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl.

Regulamin konkursu fotograficznego
„Zróbmy dzióbka, czyli selfie z pupilem”

Temat konkursu: „Zróbmy dzióbka, czyli selfie z pupilem”
Forma pracy: fotografia cyfrowa


Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnikiem konkursu fotograficznego pt. „Zróbmy dzióbka, czyli selfie z pupilem” może być każdy młody pasjonat fotografii i zwierzaków - dzieci w wieku 6-15 lat.
2. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec.
3. Konkurs odbywa się  w ramach akcji „Biblioteka – ZOOteka, czyli lato wśród zwierząt”, dofinansowanej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Promocja czytelnictwa”.
4. Konkurs rozpoczyna się 1 lipca 2018 r., a kończy 20 sierpnia 2018 r.
5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Cele konkursu:
1. Upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.
2. Pobudzanie fantazji, wyobraźni  oraz ciekawości świata.
3. Kształtowanie postaw empatii wobec zwierząt.
4. Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze.
5. Twórcze spędzanie czasu wolnego (wakacje).

Zasady konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6-15 lat.
2. Każdy autor może nadesłać do konkursu maksymalnie 3 fotografie.
3. Przedmiotem konkursu jest selfie z pupilem.
4. Selfie powinno prezentować autora ze zwierzątkiem domowym np.: psem, kotem, rybką, kameleonem, chomikiem itp.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac o niskiej jakości technicznej lub niezgodnych z tematem.
6. Technika wykonania fotografii jest dowolna. Zdjęcie może być czarno-białe, w sepii lub kolorowe.
7. Zdjęcia należy wykonać telefonem komórkowym lub cyfrowym aparatem fotograficznym.
8. Do konkursu będą kwalifikowane fotografie zarówno bez, jak i z ingerencją grafiki komputerowej (filtry, kadrowanie, maskowanie, stylizacja).
9. Fotografie w formacie JPG należy przesłać na adres mailowy: promocja@biblioteka.sosnowiec.pl .
10. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej publikowane i nagradzane.
11. Uczestnik konkursu przesyłając fotografie, na których znajduje się wizerunek osoby trzeciej, zapewnia, iż osoba ta wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku.
12. Prace przekazane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w kartę konkursową (www.biblioteka.sosnowiec.pl).
13. Karty dostępne w filiach MBP i do wydrukowania ze strony internetowej Organizatora  zawierają:
Imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, wiek, imię i nazwisko rodzica/opiekuna, nr telefonu rodzica/opiekuna, adres e-mail rodzica/opiekuna, podpis rodzica/opiekuna wyrażający zgodę na udział autora w konkursie.

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:
1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
2. Przyznane zostaną nagrody za zajęcie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia.
3. Jury oceniać będzie: pomysłowość, zgodność z tematem, kreatywność, oryginalność ujęcia tematu.
4. Nagrody w konkursie będą rzeczowe – m.in.  w postaci wydawnictw książkowych, gadżetów.
5. Fotografie wykonane na konkurs zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie oraz opublikowane na stronie internetowej MBP.
6. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie.
7. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród odbędzie się w Filii nr 20 Stary Sosnowiec przy ul. Piłsudskiego 19, w dniu 25 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00 na imprezie plenerowej „Witajcie w naszej bajce”.

Postanowienia końcowe
1. Prace nie będą odsyłane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatora.
2. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacja Regulaminu.
3. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE,  Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: sekretariat@biblioteka.sosnowiec.pl informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników konkursu i ich rodziców/opiekunów będą przechowywane w bazie danych Organizatora przez okres 5 lat. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej. Jednocześnie wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich rodzicom/opiekunom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych. Każdy uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia konkursu. Dane osobowe uczestników konkursu i ich rodziców/opiekunów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych Agata Kozłowska, tel. 515 041 778, e-mail. iodo@biblioteka.sosnowiec.pl.
4. Regulamin konkursu dostępny jest również na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu pod adresem: www.biblioteka.sosnowiec.pl
5. Wszelkie pytania należy kierować do organizatora konkursu - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11, tel. 693 266 411 lub mailowo na adres: promocja@biblioteka.sosnowiec.pl


Zwierzyniec na nowo, czyli rymujemy jak Brzechwa – konkurs poetycki

Dzik, tygrys, lis, wielbłąd... czy Ty również – jak Jan Brzechwa – umiałbyś o nich wesoło i mądrze rymować? Jeśli tak, spróbuj swych sił w konkursie poetyckim organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sosnowcu w ramach akcji letniej „Biblioteka – ZOOteka, czyli lato wśród zwierząt”. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem zabawy na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl i życzymy powodzenia w rymowaniu!

Regulamin konkursu poetyckiego
„Zwierzyniec na nowo, czyli rymujemy jak Brzechwa!”

Temat konkursu: „Zwierzyniec na nowo, czyli rymujemy jak Brzechwa!”
Forma pracy: wierszyk, rymowanka o zwierzętach


Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnikiem konkursu poetyckiego pt. „Zwierzyniec na nowo, czyli rymujemy jak Brzechwa!” może być każde dziecko - miłośnik wierszyków i rymowanek o zwierzętach  –  w wieku 8-13 lat.
2. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec.
3. Konkurs odbywa się  w ramach akcji „Biblioteka – ZOOteka, czyli lato wśród zwierząt”, dofinansowanej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Promocja czytelnictwa”.
4. Konkurs rozpoczyna się 1 lipca 2018 r., a kończy 20 sierpnia 2018 r.
5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Cele konkursu:
1. Uwrażliwienie dzieci na piękno języka ojczystego.
2. Rozbudzenie wśród dzieci świadomości literackiej.
3. Rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury.
4. Rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i aktywności twórczej dzieci poprzez tworzenie wierszyków i rymowanek.
5. Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze.
6. Wyrażanie swoich przeżyć, uczuć poprzez różne formy ekspresji słownej.
7. Twórcze spędzanie czasu wolnego (wakacje).

Zasady konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 8-13 lat.
2. Każdy autor może zgłosić do konkursu max. 3 samodzielnie napisane wierszyki.
3. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej publikowane i nagradzane.
4. Zadaniem uczestników jest napisanie krótkich wesołych wierszyków, rymowanek o zwierzętach
5. Prace mogą być złożone w wydruku komputerowym lub napisane odręcznie.
6. Maksymalna objętość – 1 strona maszynopisu formatu A4.
7. Nie będą brane pod uwagę, prace zaczerpnięte z książek i Internetu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac nie związanych z tematem oraz nieczytelnych dla jury.
9. Prace można:
• przysłać e-mailem na adres: promocja@biblioteka.sosnowiec.pl
• przesłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec z dopiskiem „Konkurs – wierszyk”, do dnia 20 sierpnia 2018 r. (prace dostarczone po terminie nie będą oceniane, decyduje data stempla pocztowego),
• dostarczyć osobiście do każdej placówki MBP na terenie miasta Sosnowca w godzinach jej otwarcia.
10. Prace przekazane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w kartę konkursową (www.biblioteka.sosnowiec.pl).
11. Karty dostępne w filiach MBP i do wydrukowania ze strony internetowej Organizatora  zawierają:
Imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, wiek, imię i nazwisko rodzica/opiekuna, nr telefonu rodzica/opiekuna, adres e-mail rodzica/opiekuna, podpis rodzica/opiekuna wyrażający zgodę na udział autora w konkursie.

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:
1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
2. Przyznane zostaną nagrody za zajęcie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia.
3. Jury oceniać będzie: styl pracy, poprawność ortograficzną i stylistyczną, pomysłowość, zgodność z tematem, samodzielność, oryginalność ujęcia tematu.
4. Nagrody w konkursie będą rzeczowe – m.in.  w postaci wydawnictw książkowych. Nagrodzone prace zostaną także opublikowane na stronie internetowej MBP.
5. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie.
6. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród odbędzie się w Filii nr 20 Stary Sosnowiec przy ul. Piłsudskiego 19, w dniu 25 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00 na imprezie plenerowej „Witajcie w naszej bajce”.

Postanowienia końcowe
1. Prace nie będą odsyłane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatora.
2. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacja Regulaminu.
3. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE,  Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: sekretariat@biblioteka.sosnowiec.pl informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników konkursu i ich rodziców/opiekunów będą przechowywane w bazie danych Organizatora przez okres 5 lat. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej. Jednocześnie wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich rodzicom/opiekunom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych. Każdy uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia konkursu. Dane osobowe uczestników konkursu i ich rodziców/opiekun ów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych Agata Kozłowska, tel. 515 041 778, e-mail. iodo@biblioteka.sosnowiec.pl.
4. Regulamin konkursu dostępny jest również na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu pod adresem: www.biblioteka.sosnowiec.pl
5. Wszelkie pytania należy kierować do organizatora konkursu - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11, tel. 693 266 411 lub mailowo na adres: promocja@biblioteka.sosnowiec.pl


Ich los – w naszych rękach – konkurs plastyczny

Los wymierających pszczół, prawa zwierząt, szkodliwość wypalania traw, bezdomność psów i kotów, nielegalne hodowle, moda na naturalne futra – każdy z tych tematów budzi emocje i prowokuje do myślenia. Chcesz zabrać głos? Chcesz stanąć w obronie zwierząt przy pomocy pędzla, ołówka i kartonu? Wybierz przekonujące hasło i ubierz je w atrakcyjny plastycznie plakat, a następnie wygraj nagrody w wakacyjnym konkursie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu. Regulamin i kartę zgłoszeniową do konkursu organizowanego w ramach akcji letniej „Biblioteka – ZOOteka, czyli lato wśród zwierząt” zamieszczono na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl.

Regulamin konkursu plastycznego
„Ich los – w naszych rękach”

Temat konkursu: „Ich los – w naszych rękach”
Forma pracy: plakat o tematyce ekologicznej
Technika wykonania plakatu: dowolna

Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnikiem konkursu plastycznego pt. „Ich los – w naszych rękach” może być każdy miłośnik sztuk plastycznych w wieku 6-15 lat.
2. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec.
3. Konkurs odbywa się  w ramach akcji „Biblioteka – ZOOteka, czyli lato wśród zwierząt”, dofinansowanej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Promocja czytelnictwa”.
4. Konkurs rozpoczyna się 1 lipca 2018 r., a kończy 20 sierpnia 2018 r.
5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Cele konkursu:
1. Uwrażliwienie dzieci na piękno i sztukę.
2. Rozwijanie umiejętności plastycznych.
3. Kształtowanie wrażliwości estetycznej wśród dzieci.
4. Rozbudzanie wśród dzieci zainteresowania ochroną zwierząt.
5. Pobudzanie fantazji, wyobraźni oraz ciekawości świata.
6. Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze.
7. Twórcze spędzanie czasu wolnego (wakacje).

Zasady konkursu:
1. Konkurs odbywać się będzie w dwóch grupach wiekowych:
• 6-9 lat
• 10-15 lat
2. Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie przygotowaną pracę.
3. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej publikowane i nagradzane.
4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu o tematyce ekologicznej.
5. Uczestnicy konkursu zobowiązani są wpleść w obraz hasło, propagujące wybrane zagadnienie dotyczące ochrony zwierząt (np. ochrona pszczół, prawa zwierząt, zakaz wypalania traw, szkodliwość noszenia naturalnych futer itp.).
6. Forma pracy: plakat – płaska praca plastyczna.
7. Praca konkursowa powinna być wykonana w formacie max. A2
8. Technika wykonania: dowolna.
9. Prace można:
• przesłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec z dopiskiem „Konkurs – plakat”, do dnia 20 sierpnia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego, prace dostarczone po terminie nie będą oceniane),
• dostarczyć osobiście do każdej placówki MBP na terenie miasta Sosnowca w godzinach ich otwarcia.
10. Prace przekazane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w kartę konkursową (www.biblioteka.sosnowiec.pl).
11. Karty dostępne w filiach MBP i do wydrukowania ze strony internetowej Organizatora  zawierają:
Imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, wiek, imię i nazwisko rodzica/opiekuna, nr telefonu rodzica/opiekuna, adres e-mail rodzica/opiekuna, podpis rodzica/opiekuna wyrażający zgodę na udział autora w konkursie.

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:
1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
2. Przyznane zostaną – w obu kategoriach wiekowych – po 3 nagrody główne – za zajęcie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia.
3. Jury oceniać będzie: spójność wybranego hasła i wyrazu plastycznego plakatu, zgodność z tematem, oryginalność, pomysłowość i kreatywność ujęcia tematu, estetykę wykonania pracy, samodzielność.
4. Nagrody w konkursie będą rzeczowe – m.in.  w postaci wydawnictw książkowych i/lub akcesoriów plastycznych. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.
5. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie.
6. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród odbędzie się w Filii nr 20 Stary Sosnowiec przy ul. Piłsudskiego 19, w dniu 25 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00 na imprezie plenerowej „Witajcie w naszej bajce”.

Postanowienia końcowe
1. Prace nie będą odsyłane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatora.
2. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacja Regulaminu.
3. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE,  Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: sekretariat@biblioteka.sosnowiec.pl informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników konkursu i ich rodziców/opiekunów będą przechowywane w bazie danych Organizatora przez okres 5 lat. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej. Jednocześnie wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich rodzicom/opiekunom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych. Każdy uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia konkursu. Dane osobowe uczestników konkursu i ich rodziców/opiekun ów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych Agata Kozłowska, tel. 515 041 778, e-mail. iodo@biblioteka.sosnowiec.pl.
4. Regulamin konkursu dostępny jest również na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu pod adresem: www.biblioteka.sosnowiec.pl
5. Wszelkie pytania należy kierować do Organizatora konkursu - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11, tel. 693 266 411 lub mailowo na adres: promocja@biblioteka.sosnowiec.plPatronem medialnym wydarzenia jest portal Sosnowiecki.pl.
Patronat portalu Sosnowiecki.pl

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.

Drogi Użytkowniku!

Dokładamy wszelkich starań by korzystanie z naszego serwisu było dla Ciebie komfortowe.

Dlatego staramy się dopasować dostępne w nim treści do Twoich zainteresowań i preferencji. Jest to możliwe dzięki przechowywaniu w Twojej przeglądarce plików cookies oraz przetwarzaniu przez administratora danych osobowych w celach analitycznych i statystycznych.

Przez dalsze korzystanie, bez zmian ustawień w zakresie prywatności, z naszego serwisu wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.

Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić w przeglądarce ustawienia dotyczące plików cookies, a także uzyskać dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach z naszej Polityki Prywatności.

Przejdź do serwisu