Wiadomości z Sosnowca

„Teatr jednego aktora” – zgłoś się, pokaż co umiesz i zgarnij nagrodę!

 • Dodano: 2020-09-30 15:00, aktualizacja: 2020-09-30 20:25

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu serdecznie zaprasza młodzież ze szkół ponadpodstawowych z województwa śląskiego do udziału w konkursie „Teatr jednego aktora”. Na uczestników oraz ich nauczycieli/opiekunów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Pula nagród – 3000 zł! Regulamin i karty zgłoszeniowe konkursu, będącego częścią programu 6. Sosnowieckiej Jesieni Teatralnej, znajdują się na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl 

Zadaniem uczestników jest zaprezentowanie monodramu przygotowanego na podstawie opublikowanego dzieła literackiego. Monodram jako rodzaj artystycznej wypowiedzi, dającej artyście nieograniczoną wolność twórczą, umożliwia niepowtarzalne, bardzo osobiste spotkanie artysty z widzem. Jury oceni więc nie tylko dobór tekstu oraz zastosowane środki wyrazu, ale także potencjał emocjonalnego, estetycznego oraz intelektualnego oddziaływania na widza. 

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach

 Warunkiem przystąpienia do I etapu będzie nagranie przygotowanego występu w wersji video oraz przesłanie e-maila z aktywnym linkiem do pliku z nagraniem oraz skanami lub czytelnymi fotografiami wypełnionych i podpisanych dokumentów na adres informatorium@biblioteka.sosnowiec.pl, najpóźniej do 10 października 2020. Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu zaprezentują swój monodram w Auli Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11) przed publicznością, w dn. 20 października 2020 (start o godz. 10.00). Ich zmagania oceni profesjonalne jury. 

Dzięki temu, że konkurs będzie rejestrowany, występy uczestników będzie można zobaczyć na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych biblioteki

Regulamin konkursu „Teatr jednego aktora” organizowanego w ramach projektu

„Różne oblicza teatru. 6. Sosnowiecka Jesień Teatralna.”

Warunki uczestnictwa:

 • Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych wszystkich typów z terenu województwa śląskiego.
 • Organizatorem konkursu jest Zagłębiowska Mediateka Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec. 
 • Konkurs odbywa się w ramach projektu „Różne oblicza teatru. 6. Sosnowiecka Jesień Teatralna", dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
 • Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 • Konkurs ma charakter otwarty.
 • Zasady konkursu:
 • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie monodramu (jednoosobowego przedstawienia teatralnego) opartego na opublikowanym tekście literackim oraz zaprezentowanie go w teatralno-aktorskiej interpretacji. 
 • Każdy uczestnik może zgłosić jeden monodram.
 • Monodram może być wykonany bez akompaniamentu, z podkładem muzycznym (wyłącznie na płytach CD lub na pendrivie w formacie mp3) lub z akompaniamentem instrumentów własnych (keyboard, gitara itp.). Informacje o rodzaju akompaniamentu należy umieścić w karcie zgłoszenia.
 • Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. Warunkiem przystąpienia do I etapu będzie nagranie przygotowanego występu w wersji video oraz przesłanie e-maila z aktywnym linkiem do pliku z nagraniem oraz skanami lub czytelnymi fotografiami wypełnionych i podpisanych dokumentów (karty uczestnika i formularza) na adres informatorium@biblioteka.sosnowiec.pl, najpóźniej do 10 października 2020.
 • Uczestnicy konkursu mogą dokonać zgłoszenia w sposób indywidualny lub mogą być zgłoszeni przez szkołę/instytucję.
 • W przypadku uczestników zgłaszanych przez szkołę lub instytucję należy wypełnić i przesłać także kartę nauczyciela/opiekuna.
 • Wzory formularza zgłoszeniowego oraz kart uczestnictwa są dostępne na stronie internetowej Organizatora: www.biblioteka.sosnowiec.pl 
 • Uczestnicy zakwalifikowani do drugiego etapu zaprezentują swój monodram w  finale, który odbędzie się 20 października 2020, start o godz. 10.00 w Auli Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11, poziom 0).
 • Czas prezentacji jednego występu nie powinien przekroczyć 20 min. + 5 min. na przygotowanie sceny.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia kolejności prezentowanych programów artystycznych.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie formalności związanych z wymogami prawa autorskiego

Cele konkursu:

 • Promowanie monodramu jako artystycznej formy przekazu.
 • Popularyzacja literatury w jej szerokim rozumieniu.
 • Wspieranie młodych utalentowanych artystów poprzez tworzenie im możliwości prezentacji swych umiejętności i wymiany doświadczeń.
 • Rozbudzenie wyobraźni i wrażliwości estetycznej.
 • Budowanie poczucia własnej wartości oraz umiejętności szlachetnej rywalizacji.
 • Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:
 • Oceny prac dokona trzyosobowe jury, powołane przez Organizatora.

Jury: poziom oceniać będzie

 •      poziom artystyczny,
 •      interpretację utworu,
 •       umiejętności aktorskie,
 •       kulturę przekazu,
 •       ogólne wrażenia artystyczne.

Końcowe obrady jury odbędą się przy drzwiach zamkniętych.
Werdykt jury zostanie ogłoszony przez przewodniczącego niezwłocznie po zakończeniu  obrad.

Dla zwycięzców konkursu przewidziano nagrody pieniężne w wysokości:

 •      I miejsce: 1000,00 zł dla uczestnika
 •      II miejsce: 700,00 zł dla uczestnika
 •      III miejsce: 400,00 zł dla uczestnika

Organizator przewiduje także przyznanie nagród opiekunom uczestników (nauczycielom,  instruktorom). Nagrodę otrzyma tylko jeden opiekun, który przygotuje uczestnika/uczestników konkursu i będzie sprawował opiekę w trakcie wykonywania  programu.

 Dla nauczycieli (opiekunów) uczestników przewidziano nagrody pieniężne w wysokości:

 •      za zajęcie przez uczestnika I miejsca: 400,00 zł
 •      za zajęcie przez uczestnika II miejsca: 300,00 zł
 •      za zajęcie przez uczestnika III miejsca: 200,00 zł

Jury zastrzega sobie prawo przyznania mniejszej, niż przewidziana, liczby nagród lub przyznania nagród dodatkowych i wyróżnień.
Decyzja Jury w zakresie występów i przyznanych nagród jest ostateczna.

Postanowienia końcowe:

 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.
 • Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów podróży i ubezpieczenia uczestników ani przesłanych materiałów zgłoszeniowych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania uzasadnienia decyzji.

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: sekretariat@biblioteka.sosnowiec.pl, jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu odbywającego się w Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego, przy ul. Kościelnej 11, 41-200 Sosnowiec zebrane w celu realizacji projektu będą przechowywane w bazie danych Organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu.

Wizerunek zamieszczany na stronie internetowej MBP w Sosnowcu zostanie usunięty po upływie 5 lat od jego zamieszczenia. Okres przechowywania w bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu.

Dane wymagane w zakresie: imię i nazwisko uczestnika, wiek, nazwa zespołu, numer telefonu lub adres e-mail uczestnika, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego, nr telefonu lub e-mail rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, nr telefonu lub adres e-mail nauczyciela/opiekuna, nazwa szkoły są przetwarzane przez Bibliotekę w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO.

Jednocześnie wszystkim uczestnikom, rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik, rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich oraz nauczyciele/opiekunowie uczestnika mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie odbywającym się w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu, ul. Kościelna 11.

Dane osobowe uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich oraz nauczyciele/opiekunowie uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Agata Kozłowska, tel. 515-041-778, e-mail: iodo@biblioteka.sosnowiec.pl 

Regulamin konkursu dostępny jest również na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu. 

Wszelkie pytania należy kierować do Organizatora konkursu – Działu Informatorium Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11, tel. 32 266 33 96 wew. 1 lub mailowo na adres: informatorium@biblioteka.sosnowiec.pl natomiast w sprawach technicznych (nagłośnienie, oświetlenie i inne) tel. 693 267 144.a konkursu – Działu Informatorium Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11, tel. 32 266 33 96 wew. 1 lub mailowo na adres: informatorium@biblioteka.sosnowiec.pl natomiast w sprawach technicznych (nagłośnienie, oświetlenie i inne) tel. 693 267 144.

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu
Partnerzy wydarzenia: Polski Teatr Tańca w Poznaniu, Teatr Zagłębia w Sosnowcu, Biblioteka Śląska w Katowicach, Stowarzyszenie Twórców Sztuki „Passionis”, Fundacja „Dr Clown” – Oddział Sosnowiec, Centrum Informacji Miejskiej w Sosnowcu, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi w Sosnowcu.
Patron honorowy: Prezydent Miasta Sosnowca Arkadiusz Chęciński.
Patronat medialny: Czasopismo samorządowe Sosnowca „Kurier Miejski”, Miesięcznik społeczno-kulturalny „Śląsk”, Radio eM, kwartalnik teatralny "nietak!t" oraz portale internetowe: Sosnowiec.pl, Sosnowiecki.pl, SielsiaKultura.pl, WiadomościZagłębia.pl, TwojeZagłębie.pl, coigdzie.pl, e-teatr.pl, terazteatr.pl.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 
Wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem regularnych informacji o ofercie Miejskiej Biblioteki Publiczne w Sosnowcu zachęcamy do zapisania się do newslettera za pośrednictwem strony www.biblioteka.sosnowiec.pl i śledzenia nas w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter).
 

„Teatr jednego aktora” – zgłoś się, pokaż co umiesz i zgarnij nagrodę!

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również