Wiadomości z Sosnowca

Zmiany terminów zapisów dzieci na dyżur wakacyjny do Przedszkoli Miejskich

 • Dodano: 2020-04-20 09:45

Z uwagi na zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, zmianie ulegają terminy zapisów dzieci na dyżury wakacyjne.

Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny będzie przebiegać wg następującego harmonogramu:

 1. Przedszkola dyżurujące będą przyjmowały wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny od dnia 08.06.2020 r. do dnia 15.06.2020 r.
 2. 18 czerwca b.r. o godz. 15.00 w dyżurujących placówkach zostaną wywieszone listy dzieci ostatecznie przyjętych na dyżur wakacyjny.

Warunkiem przyjęcia dziecka będzie przedstawienie w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu dowodu wpłaty naliczonej za czas korzystania z dyżuru.

Zaktualizowana organizacja pracy Przedszkoli Miejskich w Sosnowcu w okresie lipiec – sierpień 2020 roku

 1. Przedszkole, jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. Terminy przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sosnowiec zostały określone Zarządzeniem nr 16 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 14 stycznia 2020 r. ZAŁĄCZNIK NR 2.
 2. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające do przedszkoli w bieżącym roku szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sosnowiec.
 3. Przedszkola dyżurujące organizują opiekę również dla tych dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczają do Przedszkoli objętych przerwą wakacyjną.
 4. Rodzic sam decyduje o tym, do którego z dyżurujących przedszkoli oraz na jaki okres zapisze swoje dziecko.
 5. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w nowym roku szkolnym.
 6. We wszystkich dyżurujących przedszkolach obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
 7. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do dyżurującego przedszkola, a następnie dzieci z innych przedszkoli. W przypadku większej ilości chętnych dzieci, niż liczna miejsc w placówce przedszkolnej, pod uwagę przy zapisie będą brane następujące preferencje:
 • rodzina objęta nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny;
 • rodzice z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • wielodzietność w rodzinie (od trojga dzieci);
 • orzeczenie o niepełnosprawności kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą; pobyt dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin.
 1. Podstawą zgłoszenia dziecka do wybranego przedszkola na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełniona i złożona „Deklaracja udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym”, która stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1.
 2. Deklarację udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym wydaje placówka macierzysta, wraz z potwierdzeniem – pieczątką przedszkola na deklaracji – faktu uczęszczania dziecka do placówki w bieżącym roku szkolnym.
 3. Rodzic/opiekun prawny pobiera maksymalnie 2 sztuki deklaracji, po jednej na każdy miesiąc wakacyjny.
 4. Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny będzie przebiegać wg następującego harmonogramu:
  1. Przedszkola dyżurujące będą przyjmowały wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny od dnia 08.06.2020 r. do dnia 15.06.2020 r. Wraz z wnioskiem rodzice składają „oświadczenie dot. korzystania z wyżywienia i liczby godzin wychowania przedszkolnego” ZAŁĄCZNIK NR 3.​
  2. 18 czerwca b.r. o godz. 15.00 w dyżurujących placówkach zostaną wywieszone listy dzieci ostatecznie przyjętych na dyżur wakacyjny.
 5. O liczbie wolnych miejsc w czasie trwania dyżuru wakacyjnego decyduje Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym, z uwzględnieniem możliwości kadrowych placówki i potrzeb Rodziców.
 6. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc w przedszkolu, Dyrektor przedszkola dyżurującego informuje Rodziców/opiekunów prawnych dzieci nieprzyjętych na dyżur z powodu braku miejsca o innych placówkach realizujących dyżur w tym samym terminie, które posiadają wolne miejsca. Równocześnie Dyrektor zwróci rodzicowi złożoną deklarację udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym wraz z adnotacją „brak miejsc”. Rodzic ma możliwość zapisania dziecka do innej placówki przedszkolnej, dysponującej wolnymi miejscami.
 7. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny będzie przedstawienie w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu dowodu wpłaty naliczonej za czas korzystanie z dyżuru.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.