Sosnowiec - portal miejski Sosnowiecki.pl

Wiadomości z Sosnowca

MDK Kazimierz ogłasza konkurs muzyczny

  • Dodano: 2018-04-19 12:00

Miejski Dom Kultury "Kazimierz" ogłasza Konkurs muzyczny pt. "Koncert podczas SOSNOWIEC ESKA FAN FESTIWAL 2018".

REGULAMIN KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury „Kazimierz” z siedzibą:
41-215 Sosnowiec, ul. Główna 19.
2. Celem konkursu jest promowanie lokalnych artystów muzyków oraz wspieranie lokalnych wartości artystycznych w dziedzinie muzyki.
3. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie trzech zespołów / artystów, którzy wystąpią w toku plenerowego koncertu muzycznego „SOSNOWIEC ESKA FAN FESTIWAL 2018” w dniach
1-3 czerwca 2018 r. w Sosnowcu na scenie usytuowanej w Parku Sieleckim.
4. Konkurs skierowany jest wyłącznie do zespołów muzycznych, solistów, wokalistów, wykonawców muzycznych etc. z terenu miasta Sosnowca oraz z rejonu Zagłębia Dąbrowskiego (nie dotyczy to artystów akompaniujących, towarzyszących głównemu wykonawcy).
5. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.

II. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
6. Zgłoszenie do konkursu polega na złożeniu do siedziby Organizatora:
a)    Formularza zgłoszenia stanowiącego załącznik do regulaminu.
b)    Płyty cd / dvd lub innego nośnika informacji zawierających co najmniej 30 minutowy materiał muzyczny wykonywany przez zespół / artystę, który dokonał zgłoszenia. Materiał muzyczny może stanowić utwory gotowe lub „demo”.
7. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane wyłącznie w okresie od dnia 23 kwietnia 2018 r.
do dnia 18 maja 2018 r. Zgłoszenia należy składać do siedziby Organizatora. W przypadku zgłoszeń przesłanych drogą pocztową, za termin zgłoszenia przyjmuje się dzień doręczenia przesyłki Organizatorowi. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie / nieterminowe dostarczenie zgłoszeń przesyłanych w formie przesyłek pocztowych lub kurierskich.
8. Zgłoszenia należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej, nieprzezroczystej kopercie oznaczonej napisem: „Konkurs muzyczny Sosnowiec ESKA Fan Festiwal.”
9. Zgłoszenia przesłane z uchybieniem terminu określonego w pkt. 7, niekompletne, nieprawidłowo złożone lub nie spełniające wymagań określonych w niniejszym regulaminie zostaną odrzucone. Organizator nie będzie wzywał do uzupełnienia lub korekty zgłoszeń.
10. Organizator nie odsyła zgłoszeń i nie wykorzystuje materiałów muzycznych załączonych do zgłoszeń.
11. Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Artystę postanowień niniejszego regulaminu.
12. Materiał muzyczny objęty zgłoszeniem nie może zawierać treści naruszających dobre obyczaje, dobra osobiste jakichkolwiek podmiotów lub mogące zniesławić jakiekolwiek podmioty. Ponadto materiał muzyczny nie może zawierać jakichkolwiek treści o charakterze politycznym, agitacyjnym, wyborczym oraz reklamowym, a także treści promujących jakiekolwiek podmioty, produkty lub usługi.
13. Wszelkie koszty przygotowania zgłoszenia i samego zgłoszenia, a w szczególności koszty związane z nagraniem i zapisaniem załączonego do zgłoszenia materiału muzycznego, ponoszą Artyści. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.

III. OCENA ZGŁOSZEŃ I OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
14. Zgłoszenia zostaną ocenione przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora.
15. Ocena będzie uwzględniać walory artystyczne oraz oryginalność materiału muzycznego.
16. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne. Od decyzji komisji nie przysługują jakiekolwiek środki odwoławcze. Komisja nie ma obowiązku uzasadniania swoich decyzji.
17. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż w dniu 24 maja 2018r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych Organizatora.
18. Organizator wybierze trzy zespoły / trzech artystów, którym umożliwi odpłatny występ w toku plenerowego koncertu muzycznego „SOSNOWIEC ESKA FAN FESTIWAL 2018”. Organizator zapłaci wyłonionym zespołom / artystom zryczałtowaną kwotę 1.000,00 zł brutto (słownie: tysiąc złotych) za należycie wykonany występ. Ustalona przez Organizatora kwota 1.000,00 zł jest niezależna od ilości członków zespołu, artystów i osób z nimi współpracujących. Zatem w przypadku zespołu złożonego z kilku muzyków / artystów, kwota ta zostanie proporcjonalnie podzielona.
19. Występy wyłonionych w toku niniejszego konkursu zespołów / artystów odbędą się na profesjonalnie wyposażonej pod względem nagłośnienia i oświetlenia scenie muzycznej. Każdy występ będzie miał charakter koncertu o charakterze „live”, tj. bez jakichkolwiek podkładów dźwiękowych lub słownych. Organizator samodzielnie określi dzień, godzinę i czas trwania występu każdego z wyłonionych zespołów / artystów. Decyzje Organizatora w tym przedmiocie są dla Artystów wiążące.

IV. OBOWIĄZKI ARTYSTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO WYSTĘPU W TOKU KONCERTU
20. Warunkiem występu na koncercie jest zawarcie z Organizatorem umowy koncertowej normującej występ zespołu / artysty w toku koncertu. Każda umowa będzie szczegółowo określać obowiązki stron w zakresie wykonania występu oraz zasady odpowiedzialności za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie tych obowiązków.
21. Uchylanie się przez zespół / artystę lub ich agenta / pełnomocnika od zawarcia umowy bądź nieuzgodnienie przez strony ostatecznego brzmienia postanowień umowy traktowane będzie jako rezygnacja zespołu / artysty z udziału w koncercie.
22. Wyłonieni artyści udzielają Organizatorowi nieodpłatnego zezwolenia korzystanie z ich wizerunku oraz autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do artystycznych wykonań utworów znajdujących się na załączonej do zgłoszenia płycie / nośniku - w środkach masowego przekazu i Internecie (w tym w mediach społecznościowych), w celu promocji koncertu z udziałem zespołu / artysty.
23. Artyści zakwalifikowani do występu w toku koncertu przekazują Organizatorowi informacje / materiały dotyczące ich działalności koncertowej na potrzeby promocji / reklamy koncertu oraz upoważniają Organizatora do nieodpłatnego wykorzystywania udostępnionych informacji / materiałów poprzez ich utrwalanie, zwielokrotnianie oraz publiczne wystawianie, udostępnianie
i wyświetlanie w taki sposób aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie i w mediach społecznościowych.

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
24. Dane osobowe Artystów będą gromadzone i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie na cele związane z organizacją koncertu.
25. Administratorem danych osobowych Artystów jest Organizator.
26. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie udostępnienie uniemożliwia przyjęcie zgłoszenia.
27. Zgłoszenie dokonane w trybie pkt. 6 niniejszego regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Artystę zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
28. Koncert ma charakter otwarty, ogólnodostępny i nieodpłatny dla publiczności. Na występy zespołów / artystów zakwalifikowanych do udziału w koncercie nie będą sprzedawane jakiekolwiek bilety wstępu.
29. Organizator zastrzega sobie możliwość zakwalifikowania do udziału w koncercie innych wykonawców, na zasadzie przyznania „dzikiej karty”, tj. poza postanowieniami niniejszego konkursu.
30. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz do odwołania lub ograniczenia konkursu.
31. Wszelkie spory oraz sprawy nie objęte postanowieniami niniejszego regulaminu rozpatruje Dyrektor Organizatora.
32. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora.

Więcej:http://www.mdk-kazimierz.pl/media/pliki-rozne/regulaminkonkkursmuz2018.pdf

Kartę zgloszenia można pobrać na stronie MDK Kazimierz http://www.mdk-kazimierz.pl

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.

Drogi Użytkowniku!

Dokładamy wszelkich starań by korzystanie z naszego serwisu było dla Ciebie komfortowe.

Dlatego staramy się dopasować dostępne w nim treści do Twoich zainteresowań i preferencji. Jest to możliwe dzięki przechowywaniu w Twojej przeglądarce plików cookies oraz przetwarzaniu przez administratora danych osobowych w celach analitycznych i statystycznych.

Przez dalsze korzystanie, bez zmian ustawień w zakresie prywatności, z naszego serwisu wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.

Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić w przeglądarce ustawienia dotyczące plików cookies, a także uzyskać dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach z naszej Polityki Prywatności.

Przejdź do serwisu