Wiadomości z Sosnowca

LXIV sesja Rady Miejskiej

  • Dodano: 2010-09-22 15:15

30 września o godz. 11:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy Al.Zwycięstwa odbędzie się LXIV sesja Rady Miejskiej. Poniżej szczegółowy porządek obrad.Porządek dzienny LXIV sesji Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 30 września 2010 r.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXIII sesji RM.
4. Informacje:
4.1.Przewodniczącego RM o działaniach Rady w okresie międzysesyjnym.
4.2.Prezydenta Miasta o pracy w okresie międzysesyjnym.
4.3.Pytania i uwagi radnych do informacji Przewodniczącego Rady o pracy Rady oraz sprawozdania Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z realizacji planu inwestycji w I półroczu 2010 r.
5.1.Wystąpienie Prezydenta Miasta.
5.2.Zapytania, opinie i uwagi radnych.
6. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2010 r. wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 r. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury.
6.1.Wystąpienie Prezydenta Miasta.
6.2.Pytania i uwagi radnych.
6.3.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia: Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Sosnowca za I półrocze 2010 roku oraz Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2010 roku.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie jednostce budżetowej Gminy Sosnowiec Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia – bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej na działce położonej w Sosnowcu przy ul.Starowiejskiej.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: trybu powoływania członków do Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacji i trybu jej działania.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Regulaminu Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie dotyczącego trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: pozbawienia dotychczasowej kategorii odcinka drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: realizacji projektu konkursowego pt. „Nowoczesna szkoła- przystankiem do kariery!” realizowanego w ramach Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: utworzenia wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmian budżetu miasta Sosnowca na 2010 rok /zmiana VIII/.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Sosnowca dla przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: skargi pana Aleksandra Kury na Dyrektora Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: skargi Jolanty Markiewicz na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu.
20. Interpelacje, zapytania i wnioski oraz odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski, zgłaszane na poprzedniej sesji lub w okresie międzysesyjnym.
21. Komunikaty.
22. Zakończenie obrad.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również