Wiadomości z Sosnowca

Dodatek mieszkaniowy – ile, dla kogo, jak?

  • Dodano: 2021-02-03 07:00, aktualizacja: 2021-02-03 05:20

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się wyłącznie najemcy lub podnajemcy  spełniającemu  warunki  przyznania  dodatku  mieszkaniowego  wynikające  z ustawy  z dnia  21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych w następujących przypadkach:

  • średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek  mieszkaniowy  w okresie  3 miesięcy  poprzedzających  datę  złożenia  wniosku, jest co najmniej o 25 % niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.
  • ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.
  • ubiegającemu  się  o dodatek  mieszkaniowy  nie  przysługiwał  wcześniej  dodatek  mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Warunek,  o którym  mowa  w  punkcie drugim  uznaje  się  za  spełniony  również  w przypadku,  gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek powiększony o dopłatę do czynszu jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany przez najemcę w dniu 14 marca 2020 r.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu - kiedy jest przyznawany?

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczenia przez ubiegającego się o dodatek  mieszkaniowy  na  wniosku  o dodatek adnotacji „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na wniosek złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.

Do  wniosku  o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu,  poza  dokumentami,  o których  mowa  w art. 7 ust.1  ustawy  z dnia 21czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, dołącza się:

  • oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu; oświadczenie musi zawierać klauzulą następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”;
  • oświadczenie, iż wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020r., oraz że nie przysługiwał mu wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu; oświadczenie musi zawierać klauzulą następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”;
  • dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez wnioskodawcę na dzień 14 marca 2020r. oraz na dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu;

Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500zł.

Ponadto dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu może zostać przyznany z mocą wsteczną, jednak na okres łączny wraz z bieżącym świadczeniem, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres, w którym osobie uprawnionej przysługiwał już dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wypłaca się od 60 dnia następującego po dniu wejścia w życie ustawy, przy czym pierwszej wypłaty dokonuje się nie później niż 75 dnia po dniu wejścia w życie przepisu (przepisy weszły w życie z dniem 5 stycznia 2021r., czyli pierwsza wypłata dodatku powiększonego o dopłatę do czynszu będzie wypłacana w terminach od 06.03.2021r. do 21.03.2021). W przypadku  dodatku  mieszkaniowego  powiększonego  o dopłatę  z Funduszu  Przeciwdziałania COVID-19 przyznanego  za  miesiące  poprzedzające  miesiąc,  w którym  rozpoczęto  wypłaty  zgodnie  z terminem wskazanym w zdaniu pierwszym, pierwsza wypłata obejmuje również wypłatę tych dodatków mieszkaniowych.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.