Wiadomości z Sosnowca

XLIII sesja Rady Miejskiej

 • Dodano: 2021-06-17 08:45, aktualizacja: 2021-06-17 08:52

17 czerwca o godz.9.00 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu przy al. Zwycięstwa 20 w sali 319 odbędzie się XLIII sesja Rady Miejskiej z wykorzystaniem przez radnych środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Transmisja na żywo: TUTAJ.

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacje:
  1. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach Rady w okresie międzysesyjnym.
  2. Informacja Prezydenta Miasta o pracy w okresie międzysesyjnym.
  3. Pytania i uwagi radnych do informacji Przewodniczącej Rady o pracy Rady oraz sprawozdania Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sosnowcu.
 5. Raport o stanie gminy za 2020 rok – udzielenie wotum zaufania Prezydentowi Miasta Sosnowca.
  1. Przedstawienie przez Prezydenta Miasta Sosnowca raportu na temat stanu gminy za 2020 rok.
  2. Debata nad raportem o stanie gminy.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Sosnowca wotum zaufania.
 6. Ocena wykonania wieloletniej prognozy finansowej i budżetu miasta za 2020r. – udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Sosnowca.
  1. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania wieloletniej prognozy finansowej i budżetu miasta za rok 2020, sprawozdanie finansowe miasta za rok 2020.
  2. Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
  3. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
  4. Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, o sprawozdaniu finansowym i z wykonania budżetu.
  5. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Sosnowca.
  6. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.
  7. Dyskusja.
  8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sosnowca za rok 2020.
  9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Sosnowca absolutorium za rok 2020.
 7. Przedstawienie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Sosnowca.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Sosnowca dla gminy Mierzęcice (druk nr 790).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Uchwały nr 628/XXXV/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2021-2040 – zmiana 8 (druk nr 791).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Uchwały nr 629/XXXV/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 17 grudnia 2020 w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2021 r. – zmiana 8 (druk nr 792).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 658/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zwolnienia oraz zwrotu opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 (druk nr 785).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Sosnowca w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Sosnowca” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste Powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste Powietrze – konkurs (typ 1 projektu Wymiana/modernizacja indywidualnych źródeł ciepła) – formuła grantowa (druk nr 793).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na czas nieoznaczony (druk nr 786).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sosnowiec oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu (druk nr 787).
 15. Zapytania, wnioski i interpelacje.
 16. Komunikaty.
 17. Zakończenie obrad.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.