Wiadomości z Sosnowca

Sosnowiec: Zatrudnij nianię - weź dofinansowanie

  • Dodano: 2019-10-15 12:15

Prezydent Miasta Sosnowca zaprasza rodziców dzieci w wieku do lat 3 do udziału w dodatkowej rekrutacji w zakresie wsparcia w postaci refundacji kosztów umowy uaktywniającej w ramach projektu „Mogę wszystko - projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi - II edycja”. Refundacja będzie prowadzona ze środków finansowych powstałych z oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu.

Planowana jest refundacja 6 umów uaktywniających (6 uczestników projektu).

Ostateczna ilość osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie zależeć będzie od decyzji Instytucji Zarządzającej, którą jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Termin rekrutacji: do 25-10-2019 r.

Refundacja udzielana będzie na umowy zawarte od dn. 01-11-2019 r. do dn. 30-04-2020 r. w wysokości do 1.500,00 zł miesięcznie.

Wsparcie przeznaczone będzie na refundację wynagrodzenia niań opiekujących się dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3.

Kryteria uczestnictwa w projekcie opisane są w §3 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Mogę wszystko - projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi - II edycja”.

Regulamin wraz z załącznikami znajduje się TUTAJ oraz w Biurze Projektu przy ul. 3 Maja 33, pokój 411/412..

Zgłoszenie do projektu następuje poprzez dostarczenie kompletnego, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego - zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz z Załącznikiem nr 3 i następującymi dokumentami:

  • aktem urodzenia dziecka/dzieci lub inny dokument potwierdzający sprawowanie opieki nad dzieckiem/dziećmi (oryginał do wglądu),
  • dokument potwierdzający niepełnosprawność rodzica/dziecka zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – oryginał do wglądu (jeżeli dotyczy);
  • kartę pobytu w przypadku cudzoziemca, uchodźcy przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (oryginał do wglądu),
  • dokumenty potwierdzające zatrudnienie (np. oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą zaświadczenie ZUS, wydruk z rejestru CEiDG),
  • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającego rozwód, separację, pozbawiający praw rodzicielskich drugiego z rodziców albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka - oryginał do wglądu (jeżeli dotyczy),
  • zaświadczenie od pracodawcy dokumentujące powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka wraz z informacją o wymiarze zatrudnienia,
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu rodziców lub rodzica w przypadku samotnego wychowywania dziecka za poprzedni rok podatkowy (dot. wsparcia w formie refundacji wynagrodzenia niani).

Niekompletne wnioski, tj. bez dokumentów opisanych wyżej, nie będą przyjmowane!

Szczegółowych informacji udzielą Państwu pracownicy Wydziału Polityki Społecznej pod numerem telefonu 32 296 23 58 lub 32 296 23 59 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: mogę.wszystko@um.sosnowiec.pl

Dokumenty można składać osobiście w Biurze Projektu w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33, pokój 411/412.

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek – od 7.30 do 18.00

od wtorku do czwartku – od 7.30 do 15.30

piątek – od 7.30 do 13.00

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie: 8.1.1. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.