Wiadomości z Sosnowca

Prezydent miasta Sosnowiec ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

  • Dodano: 2021-08-17 09:45

Prezydent miasta Sosnowiec ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Sosnowiec, położonych w Sosnowcu przy ul. Wileńskiej:

I.  Nieruchomość, oznaczona geodezyjnie jako działka  nr 2478, obręb Porąbka, o powierzchni 1129 m2, zapisana w księdze wieczystej nr KA1S/00094691/4;

II. Nieruchomość, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 2481, obręb Porąbka, o powierzchni 786 m2, zapisana w księdze wieczystej nr KA1S/00094785/0;

III.  Nieruchomość, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 2486, obręb Porąbka, o powierzchni 408 m2, zapisana w księdze wieczystej nr KA1S/00094722/1.

Dla ww. działek brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z dyspozycjami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sosnowca, działki znajdują się w granicach trzech obszarów: 7.9 D2/KDZ, dla którego określono przeznaczenie tereny dróg zbiorczych; D1.4/2.TU, dla którego określono przeznaczenie dominujące – teren usług, nie określono jednocześnie innych przeznaczeń równorzędnych ani dopuszczonych; D1.4/4.Z6, dla którego określono przeznaczenie dominujące – tereny zieleni buforowej.

1. Cena wywoławcza do przetargu wynosi:

  • za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 2478 – 169 350,00 zł;
  • za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 2481 – 117 900,00 zł;
  • za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 2486 – 61 200,00 zł.

Do zaoferowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT, według stawki obowiązującej na dzień zbycia nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu obowiązująca stawka VAT wynikająca
z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.), wynosi 23 %.

2.  Nieruchomości są wolne od obciążeń i praw osób trzecich, nie są również przedmiotem zobowiązań.

3. Przetarg odbędzie się w dniu 15.10.2021 r. o godz. 9.30 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, w sali 307, II piętro.

4. Zainteresowani przetargiem zobowiązani są do wpłaty wadium w ustalonej wysokości
i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi: dla działki nr 2478 - 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych); dla działki nr 2481 – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
dla działki nr 2486 – 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem do dnia 11.10.2021 r.  do godz. 18.00 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: PKO BP S.A. nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 (w dniu  11.10.2021 r. środki finansowe muszą znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu).

5. Przed  otwarciem przetargu  uczestnik zobowiązany jest  przedłożyć komisji  przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające w ustawowej wspólności majątkowej przedkładają zgodę współmałżonka w formie pisemnej na przystąpienie do przetargu, lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku  odrębnego. W przypadku zgody współmałżonka wyrażonej w formie aktu notarialnego jej kopia powinna zostać uwierzytelniona przez notariusza.

6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

7. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości zawieranej w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

9.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz  wypisem z ewidencji  gruntów i budynków.

11. Organizator przetargu informuje, iż w przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia  technicznego nabywca powinien zapewnić służbom specjalistycznym swobodny dostęp w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji, a w przypadku kolizji
z planowaną inwestycją powinien przełożyć je na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami  sieci. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nieopisane przez gestorów; ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają  ryzyko nabywcy i  nie stanowią  wady nieruchomości.

12. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

13. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2278).

14. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się z dokumentami przetargu, które są do wglądu w Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami  ul. Warneńczyka 9,
II piętro, pokój nr 13, tel. (32) 296 08 46.

15. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości (w tym przebiegającymi przez teren ww. działek siecią gazową oraz napowietrznymi sieciami energetycznymi), jej parametrami oraz aktualnym jej sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy  i stanowi obszar jego ryzyka.    

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.