Wiadomości z Sosnowca

LXIII sesja Rady Miejskiej na żywo

  • Dodano: 2010-08-31 10:00, aktualizacja: 2010-08-31 12:04

31 sierpnia o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim  w Sosnowcu odbędzie się kolejna LXIII sesja Rady Miejskiej. Poniżej podajemy szczegółowy porządek obrad.


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LXII sesji RM.

4. Informacje:

4.1.Przewodniczącego RM o działaniach Rady w okresie międzysesyjnym.

4.2.Prezydenta Miasta o pracy w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Prezydenta Miasta o przebiegu i wynikach konsultacji społecznych dotyczących utworzenia jednostki pomocniczej – Dzielnicy „Maczki” oraz nadania jej statutu.

6. Realizacja programu Zdrowie i Sprawność w zakresie gimnastyki korekcyjnej.

6.1.Wystąpienie dr Marka Trzaski - kierownika Ośrodka Korekcji Wad Postawy.

6.2.Zapytania, opinie i uwagi radnych.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia wniosku Pani Elżbiety Powerskiej o usunięcie naruszenia Jej interesu prawnego spowodowanego podjęciem Uchwały Nr 233/XIX/03 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 18 grudnia 2003 r., w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu obejmującego obszar „Środula – Północ”.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku położonym w Sosnowcu przy ul.Wspólnej 3a.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Kowalskiego zabudowanej garażami.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Środula” bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych w rejonie ul. Kossaka.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Środula” bonifikaty od ceny zakupu nieruchomości położonych przy ul.Kossaka.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: lokalizacji kasyna gry w Sosnowcu przy ul.Kresowej 6.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej na działce położonej w Sosnowcu przy ul. Dzielnej.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce położonej w Sosnowcu przy ul. Metalowej.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce położonej w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach położonych w Sosnowcu przy ul. 11 Listopada.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce położonej w Sosnowcu przy ul. Pustej.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce położonej w Sosnowcu przy ul.Zamenhofa.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym ułamkowych części nieruchomości uregulowanych w KW Nr KA1S/00036785/6, KA1S/00031161/1, KW Nr KA1S/00034056/3, KW Nr KA1S/00031159/4, KW Nr KA1S/00045435/4, KW Nr KA1S/00031158/7, KW Nr KA1S/00039874/8, KW Nr KA1S/00034317/1 położonych przy ul. Patriotów 1abc, 2abc, 3abc, 4abc, 5abc, 6abc, 7abc, 8abc oraz ułamkowej części nieruchomości uregulowanej w KW Nr KA1S/00031156/3 położonej przy ul. Łącznej 2abc na rzecz Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych – Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej przyznanej z budżetu Miasta na 2010 r. w kwocie 1.600.000,00 zł dla Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych – Zakład Budżetowy w Sosnowcu.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 55/VII/03 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie: zasad oraz kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Sosnowca.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na umieszczenie wizerunku herbu miasta Sosnowca na sztandarze Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział im. Aleksandra Janowskiego przygotowanym z okazji 100-lecia istnienia.

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku herbu miasta Sosnowca na Mapie Administracyjno-Turystycznej Województwa Śląskiego wydawanej przez Wydawnictwo BiK z Piły.

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zgłoszenia przedstawiciela Gminy Sosnowiec do Rady Nadzorczej Tramwajów Śląskich S.A. z siedzibą w Chorzowie.

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1 poprzez rozszerzenie działalności podstawowej oraz zatwierdzenia zmian w statucie.

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 815/LXI/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu”.

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 795/LIX/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu.

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 695/LII/09 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26.11.2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010.

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie likwidacji Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12.

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie.

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: nadania statutu Muzeum w Sosnowcu.

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmian budżetu miasta Sosnowca na 2010 rok /zmiana VII/.

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: procedury opracowywania i uchwalania budżetu Miasta Sosnowca oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: utworzenia jednostki pomocniczej – dzielnicy „Maczki” oraz nadania jej statutu.

36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Sosnowca dotyczących zmian w statucie Dzielnicy „Południe”.

37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: skargi pani Małgorzaty Kowalskiej na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu.

38. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: skargi państwa Doroty i Tadeusza Chabińskich na Dyrektora Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu.

39. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: skargi pana Jacka Antonowicza na Prezydenta Miasta Sosnowca.

40. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 818/LXII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Sosnowcu na II półrocze 2010 r.

41. Interpelacje, zapytania i wnioski oraz odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski, zgłaszane na poprzedniej sesji lub w okresie międzysesyjnym.

42. Komunikaty.

43. Zakończenie obrad.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również