Wiadomości z Sosnowca

Gospodarka ściekowa: szansa dla gmin

  • Dodano: 2010-08-05 14:30

Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski oraz Prezes Zarządu WFOŚiGW Gabriela Lenartowicz podpisali porozumienie o dofinansowaniu przedsięwzięć z zakresu gospodarki ściekowej.
Porozumienie otwiera możliwość dofinansowania z funduszy WFOŚiGW 40 projektów z listy rezerwowej Regionalnego Programu Operacyjnego, które nie otrzymają dofinansowania unijnego ze względu na wyczerpanie się środków w ramach działania 5.1 (gospodarka wodno-ściekowa).

"Dzięki tej ścieżce samorządy będą mogły zrealizować swoje projekty, które są dobrze przygotowane i gotowe do realizacji. Wierzę, że władze gmin sięgną po ten rodzaj wsparcia" - powiedział marszałek Bogusław Śmigielski. Podkreślił także, że dla samorządów jest to szansa wywiązania się z obowiązku dostosowania gmin do wymagań akcesyjnych.

W konkursie ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dostosowującego do 2013 roku standardy w zakresie ochrony środowiska do wymagań europejskich na liście rezerwowej znalazło się 40 projektów inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej. Uzyskały one pozytywną opinie ekspertów, jednakże ze względu na wyczerpanie się środków w ramach działania 5.1. nie mogą uzyskać dofinansowania. Ich całkowity koszt oszacowano na ok. 470 mln zł. Zakładana kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 347,1 mln zł.

Teraz, w wyniku podpisania  porozumienia z marszałkiem województwa, pojawiła się możliwość dofinansowania tych projektów ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przyjęte przez Radę Nadzorczą WFOSiGW szczególne zasady dofinansowania umożliwiają udzielenie na ten cel wsparcia finansowego w wysokości  do 80% kosztów kwalifikowanych w formie dotacji i nieumarzalnej pożyczki. Fundusz na realizację tych zadań przeznaczy w ciągu najbliższych pięciu lat corocznie kwotę nie większą niż 50 mln zł na dotacje i 50 mln zł na pożyczki.

Prezes WFOŚiGW Gabriela Lenartowicz podkreśliła, że porozumienie jest wyjściem naprzeciw potrzebom lokalnym. W wielu małych gminach koszty dostosowania instalacji ściekowych do wymogów UE przekraczają ich całoroczny budżet.

Podstawą udzielenia tego dofinansowania jest złożenie w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach skróconego wniosku oraz potwierdzenia, że projekt został oceniony pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym w konkursie Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 i nie otrzymał dofinansowania ze względu na brak środków. Wymagane jest także oświadczenie wnioskodawcy, że zakres projektu jest tożsamy z zakresem wniosku złożonego w ramach RPO WSL.

Jednym z dziesięciu Priorytetów w ramach RPO WSL 2007-2013 jest "Środowisko". Ogólna kwota przeznaczona na cały Priorytet (zarówno na ścieżkę konkursową, jak i pozakonkursową - projekty składane w ramach PRS oraz projekty kluczowe) wynosi 180,7 mln euro.

Wśród pięciu działań możliwych do realizacji w ramach Priorytetu znajduje się Działanie 5.1 "gospodarka wodno-ściekowa", w ramach którego realizowane będą projekty obejmujące kompleksowe podejście do kwestii gospodarki wodno-ściekowej, przyczyniające się do poprawy stanu wód powierzchniowych i podziemnych. Realizacja działania będzie również miała pozytywny wpływ na województwa ościenne. Obszarem realizacji projektów z gospodarki wodno-ściekowej są tzw. "aglomeracje" w granicach od 2 tys. do 15 tys. mieszkańców, ujęte w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

W ramach działania 5.1 zorganizowano dwa nabory wniosków, które wyczerpały całą dostępną alokację na konkursy, tj. 55,1 mln euro.

Przyjęty przez polski rząd Traktat Akcesyjny w części dotyczącej środowiska naturalnego wymaga budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych i systemów kanalizacji zbiorczej. Ich realizacja powinna być zakończona do 2015 roku. Tak zakłada przyjęty krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych. Zgodnie z nim na terenie województwa śląskiego za 7,8 mld zł powinno zostać wybudowanych 5 951 km sieci kanalizacji sanitarnej.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również