Wiadomości z Sosnowca

Zasady prowadzenia arkusza ocen

  • Dodano: 2020-08-30 19:15

Zgodnie z rozporządzeniem w roku szkolnym 2017/18 dla kl. II,III,V i VI oraz w roku szkolnym 2018/19 dla kl. II i IV prowadzi się arkusze ocen założone przed wejściem w życie nowych przepisów. Co należy zrobić jeżeli w arkuszach obowiązujących w poprzednich przepisach przedmioty różnią się od obecnych, czy należy dodać wkładkę 53b, czy można uzupełnić arkusz wydrukiem z e-dziennika?

Odpowiedź: 

Przepisy oświatowe nie określają sposobu postępowania w sytuacji, o której mowa w pytaniu - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 ze zm.).

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 53 ust. 1 – 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 939 ze zm.) od roku szkolnego 2017/2018 arkusze ocen na druku według wzoru odpowiednio nr 36 lub 45 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

1) zakłada się uczniom klas I szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży i prowadzi w latach następnych również w kolejnych klasach tej szkoły;

2) dołącza się do dotychczas prowadzonego arkusza ocen uczniów klas IV szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży i prowadzi w latach następnych również w kolejnych klasach tej szkoły.

W roku szkolnym:

1) 2017/2018 – w klasach II, III, V i VI szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży,

2) 2018/2019 – w klasach III i VI szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży

– prowadzi się dotychczasowe arkusze ocen założone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W latach szkolnych 2017/2018–2019/2020 arkusze ocen na druku według wzoru odpowiednio nr 53b lub 63m określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia dołącza się do dotychczas prowadzonego arkusza ocen uczniów klas VII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży i prowadzi w następnym roku szkolnym również w klasie VIII szkoły podstawowej.

Podobnie w myśl § 59 ust. 1 - 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 ze zm.) dotychczasowe arkusze ocen założone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., uczniom szkół podstawowych są prowadzone do czasu zakończenia przez tych uczniów kształcenia w tych szkołach.

Od roku szkolnego 2019/2020 arkusze ocen na druku według wzoru odpowiednio nr 33 lub 44 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia zakłada się uczniom klas I szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży i prowadzi w latach następnych również w kolejnych klasach tej szkoły.

W latach szkolnych 2019/2020 i 2020/2021 arkusze ocen na druku według wzoru odpowiednio nr 33 lub 44 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia dołącza się do dotychczas prowadzonego arkusza ocen uczniów klas IV szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży i prowadzi w latach następnych również w kolejnych klasach tej szkoły.

W roku szkolnym 2019/2020 arkusze ocen na druku według wzoru odpowiednio nr 53b lub 63m określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia dołącza się do dotychczas prowadzonego arkusza ocen uczniów klas VII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży i prowadzi w następnym roku szkolnym również w klasie VIII szkoły podstawowej.

Jeśli prowadzone w szkole arkusze ocen są zgodne z powyższymi przepisami, a mimo to występują problemy, o których mowa w pytaniu, to przepisy nie przynoszą sposobu postępowania w takim przypadku. Pomocniczo można ewentualnie skorzystać z przepisu § 25 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646 ze zm.). Stanowi on, że sprostowania błędu i oczywistej omyłki w księdze ewidencji, a także w księdze uczniów, księdze słuchaczy, księdze wychowanków oraz arkuszu ocen ucznia albo słuchacza dokonuje dyrektor szkoły lub placówki albo osoba przez niego upoważniona do dokonania sprostowania. Dokonuje się tego przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowych wyrazów i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz wpisanie daty i złożenie czytelnego podpisu przez osobę dokonującą sprostowania. Warto również podać podstawę prawną, w związku z którą występuje potrzeba dokonania zmiany. W tym przypadku będzie to odpowiednie  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2019 r. poz. 639 ze zm.) lub też poprzedzające go akty prawne w tej sprawie. Dodanie „wkładki” z arkusza nr 53b wydaje się o tyle wątpliwe, że może wystąpić niezgodność z numerem dotychczas prowadzonego arkusza ocen.

Zapamiętaj!

Wzory arkuszy ocen zawarte są w odpowiednich załącznikach do następujących po sobie rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 939 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646 ze zm.).

Jacek Miklasiński

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.