Wiadomości z Sosnowca

Co grozi za przestępstwo i wykroczenie skarbowe?

  • Dodano: 2023-01-26 15:00, aktualizacja: 2023-01-27 14:44

W polskim systemie prawa karnego funkcjonują cztery różne określenia czynów zabronionych pod groźbą kary – przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa skarbowe oraz wykroczenia skarbowe. Zarówno „przestępstwo” i „przestępstwo skarbowe”, jak też „wykroczenie” i „wykroczenie skarbowe” stanowią zupełnie odrębne rodzaje czynów zabronionych .

Przestępstwa powszechne – zgodnie z art. 7 § 1 Kodeksu karnego – dzielą się na zbrodnie albo występki. Zbrodnia to czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą (art. 7 § 2 k.k.). Z kolei występkiem jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych albo powyżej 5000 zł, karą ograniczenia wolności przekraczającą miesiąc albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc.

Z kolei wykroczenie stanowi odrębny od przestępstw rodzaj czynu zabronionego pod groźbą kary, gdzie jego definicja uregulowana została w Kodeksie wykroczeń. Zgodnie z art. 1 § 1 tej ustawy wykroczenie to czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności grzywny do 5000 zł lub nagany.

Powyższy podział nie ma zastosowania do czynów objętych Kodeksem karnym skarbowym. Charakterystykę przestępstw i wykroczeń skarbowych zawiera bowiem właśnie Kodeks karny skarbowy.

Przestępstwem skarbowym jest czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności (art. 53 § 2 k.k.s.).

Wymierzając karę grzywny za przestępstwo skarbowe, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa - 720. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności.

Karą za przestępstwo skarbowe może być również kara ograniczenia wolności. Kara ta trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 2 lata; wymierza się ją w miesiącach i latach. Polegać ona może na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne lub potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd.

Kara pozbawienia wolności za przestępstwo skarbowe zasadniczo trwa najkrócej 5 dni, najdłużej - 5 lat; wymierza się ją w dniach, miesiącach i latach.

Skazując za przestępstwo skarbowe, sąd może nałożyć na sprawcę również środki karne. M.in. takie jak przepadek przedmiotów; ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów; przepadek korzyści majątkowej; ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku korzyści majątkowej; zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska; podanie wyroku do publicznej wiadomości; pozbawienie praw publicznych.

Wykroczeniem skarbowym jest czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia (art. 53 § 3 k.k.s.).

Kara grzywny może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Wymierzając karę grzywny, sąd uwzględnia stosunki majątkowe i rodzinne sprawcy oraz jego dochody i możliwości zarobkowe.

Także w przypadku wykroczeń skarbowych możliwe jest nałożenie na sprawcę środków karnych. M.in. takich jak przepadek przedmiotów czy ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów.

Artykuł powstał we współpracy z kancelarią Mateusz Szurman Kancelaria Adwokacka. Jeśli szukają Państwo pomocy prawnej w tej kategorii spraw to zapraszamy do bezpośredniego kontaktu telefonicznego bądź mailowego z kancelarią. 

Mateusz Szurman Kancelaria Adwokacka

ul. Rynek Dębnicki 6/3

30-319 Kraków

Telefon: 604 503 070

szurman.pl
kancelaria@szurman.pl

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.